Missie en visie obs de TweemasterBij ons is ieder kind welkom. Wij staan open voor verschillende levensbeschouwelijke en culturele opvattingen. Op onze openbare school leren kinderen vaardigheden die zij nodig hebben voor het verdere functioneren als zelfstandig en verantwoordelijk mens in de samenleving. Een samenleving waar onze school middenin staat. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier. Op de Tweemaster is aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, het aanleren van kennis en vaardigheden en de sportieve en creatieve ontwikkeling. Wij gaan uit van verschillen tussen leerlingen en handelen hiernaar.
 
Op de Tweemaster staat het “welbevinden van elk kind” centraal. Wij zien het als de taak van de school om ervoor te zorgen dat leerlingen zicht veilig, gezien en gekend voelen en willen ruimte geven aan de talenten en passies die ze hebben.
We streven naar een veilige leeromgeving waarin de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar leren omgaan, onder andere door positieve persoonlijke aandacht. We zorgen voor een heldere structuur met duidelijke regels en afspraken.
Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en streven naar goede opbrengsten en een hoge betrokkenheid.
 
Wij streven naar onderwijs dat voorbij de muren van de school gaat, waarbij we als school een sterke basis creëren van waaruit de leerling zichzelf optimaal kan ontplooien. Kernwoorden hierbij zijn samenwerken, zoeken naar verbindingen binnen en buiten onze school, zodat we uit iedereen kunnen halen wat erin zit. Goed naar onszelf kijken en luisteren zijn daarbij basisvoorwaarden. Door mee te denken, te delen en elkaar te inspireren, geven we de ontwikkeling van talenten en persoonlijke kwaliteiten alle nodige en mogelijke ruimte.

We willen leerlingen, leerkrachten, leidinggevenden, ouders en de maatschappij zoveel mogelijk met elkaar verbinden en gebruik maken van alle onderwijsvormen, diensten, kwaliteiten en kennis die beschikbaar zijn binnen Stichting OOZ, en in onze schoolomgeving.
We hebben een luisterend oor, aandacht voor elkaar, respect, normen en waarden, saamhorigheid en expertise op diverse gebieden. Wij vinden het belangrijk, dat kinderen “met diverse achtergronden elkaar in de school ontmoeten en met elkaar leren omgaan”. De algemeen geldende waarden en normen staan hierbij centraal. Wij willen eraan bijdragen, dat onze leerlingen actieve burgers worden van onze maatschappij.
 
Ouders zien wij als onze educatieve partner en proberen we steeds meer een rol te geven in het delen van hun kennis en talenten met onze kinderen. Door energie te steken in al deze relaties en verbindingen ontstaat er een wereld aan mogelijkheden die voorbij de muren van onze schoolgaat, waardoor er ruimte ontstaat voor nieuwe ideeën en oplossingen die passen bij 21e -eeuws onderwijs.