De Tweemaster en Openbaar Onderwijs Zwolle en regio 

Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

De Tweemaster maakt deel uit van het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. Hoewel de Tweemaster een eigen onderwijskundig beleid voert, is er een nauwe band op basis van de openbare identiteit en wordt er op meerdere terreinen samengewerkt binnen het bestuur. Vooral waar het zaken betreft die niet specifiek op één school betrekking hebben.
 
Ons bestuur telt 24 basisscholen, één school voor speciaal onderwijs en vier scholen voor voortgezet onderwijs. De Tweemaster is één van de 6 scholen in het buitengebied van Zwolle. Deze scholen werken intensief samen op diverse gebieden binnen een netwerk.
 
Openbaar
De Tweemaster is een openbare school. Dit betekent dat de school een ontmoetingsplaats wil zijn voor tal van achtergronden, gezindten, culturen en opvattingen. Alle kinderen zijn welkom! Openbaar zijn is een identiteit, waarin respect, diversiteit en de wil om van en met elkaar te leren en leven centraal staan.
Kenmerkend voor openbaar onderwijs is een grote diversiteit aan levensbeschouwelijke en godsdienstige opvattingen. Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs, waar een verscheidenheid aan levensbeschouwingen als rijkdom wordt beschouwd, onderwerp van dialoog is en leerlingen helpt vormen die respectvol met anderen willen en kunnen omgaan. Wij willen leerlingen in staat stellen zich te ontwikkelen tot actieve en verantwoordelijke burgers, die zelfbewust en mondig zijn. Toekomstige burgers die respect hebben voor andere opvattingen en die kunnen en willen samenwerken en kunnen samenleven.
 
Koers en ambitie
OOZ staat midden in de samenleving en houdt rekening met landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen. We onderscheiden 3 domeinen, drie velden waarin we doelen kunnen stellen aan ons onderwijs.

Relatie
Een goede relatie tussen de leraar en de leerling brengt kinderen tot leren en ontwikkelen. Die basisregel van de pedagogiek kenmerkt OOZ als organisatie: we doen het samen, vanuit relatie. Zo leren en ontwikkelen we. Die gezamenlijkheid geldt ook voor onze visie op de positie van het openbaar onderwijs in de samenleving: we zijn van de samenleving en we zijn er voor de samenleving. In die zin hebben we als openbaar onderwijs een bijzondere opdracht. Niet alleen is het openbaar onderwijs er voor alle leerlingen, ongeacht hun sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Ook is het onze opdracht om onze leerlingen te leren dat ze onderdeel zijn van een groter geheel, van een samenleving, van een traditie. Dat is, in essentie, de socialiserende functie van het onderwijs. Relatie is een kernbegrip in de visie van OOZ op de wereld om ons heen. We gaan relaties aan, op alle niveaus, omdat we de kracht vinden in de samenwerking. We zijn daarin een betrouwbare partner. Voor collega-besturen in het passend onderwijs, voor het bedrijfsleven in de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt en voor onze partners in het sociaal domein in de zorg voor kinderen die in de knel komen.
 
Eigenaarschap
Eigenaarschap is een kernbegrip in onze organisatie. Eigenaarschap binnen OOZ betekent dat we verantwoordelijkheid nemen: voor onszelf en voor elkaar. Het betekent ook dat we ons bewust zijn van onze rollen, in ons team, in onze scholen, in onze samenleving. In dit begrip vinden we ruimte en energie om te innoveren en te experimenteren. Eigenaarschap is ruimte geven en faciliteren als mensen kansen willen pakken. Maar eigenaarschap betekent ook dat we aanspreekbaar zijn op onze rollen en verantwoordelijkheden. We geloven dat we door die balans tussen ruimte en rekenschap onze leraren en leidinggevenden in positie brengen om goed onderwijs te verzorgen.
 
Maatwerk
Elke leerling op een OOZ-school krijgt een onderwijsaanbod waarmee hij het beste tot zijn recht komt. Dat is onze ambitie. Dat betekent niet dat elk kind een unieke, persoonlijke leerroute heeft; de socialiserende functie van het onderwijs betekent juist dat onze leerlingen samen leren en groeien.
Wel leveren we maatwerk. We zorgen dat het onderwijs aansluit bij de talenten en ambities van onze leerlingen, terwijl we daarbij de balans houden met de kwalificerende functie van het onderwijs. Leerlingen vinden hun plek bij OOZ.