Ouderbetrokkenheid


Goed en modern onderwijs kan niet zonder participatie van ouders in de school. Ouders leveren een belangrijke bijdrage in het functioneren van de school in al zijn  facetten.  Het team van de Tweemaster hecht veel waarde aan een goed contact met de ouders zodat zij elkaar kunnen informeren en stimuleren. Ouders kunnen op veel manieren een bijdrage leveren aan het functioneren van de school. Dat kan door meeleven, meedoen, meedenken en meebeslissen.
 
Meeleven!
We verwachten van ouders een actieve interesse voor het reilen en zeilen van de school en voor de ontwikkeling van het kind. We besteden aandacht aan het uitwisselen van informatie en vinden contacten met ouders erg belangrijk. Zo kunt u denken aan:

  Meedoen!
Regelmatig wordt ouders/verzorgers gevraagd om mee te helpen bij allerlei klusjes van praktische aard. Er zal o.a. hulp worden gevraagd bij expressieactiviteiten, onze talenten carrousel, hoofdluiscontrole, projecten en feesten etc.
 
Meedenken!
Ouders hebben een ondersteunende taak. Op onze school is een ouderraad (OR) die allerlei activiteiten organiseert ten behoeve van de kinderen. Bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerstfeest, Pasen, schoolreisjes en het zomerfeest. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen wordt aan ouders jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd.
 
Meebeslissen!
In onze Medezeggenschapsraad zijn ouders en team vertegenwoordigd. De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op de Tweemaster. Er is wettelijk geregeld waarover de school advies moet vragen aan de MR en waarover de MR­instemmingsrecht heeft. Zo moet de MR haar oordeel geven over jaarlijks terugkerende zaken als het financieel en onderwijskundig jaarplan van de school, de groepsindeling, de schoolgids en de vaststelling en verantwoording van  de  ouderbijdragen.  Maar  ook  wijzigingen  in het (onderwijskundig) beleid van de school, lesmethoden en de schooltijden zijn zaken die in de MR aan de orde kunnen komen. Naast deze onderwerpen die veelal vanuit het schoolbestuur worden aangekaart, zijn  er  ook  onderwerpen  die vanuit de ouders en de MR zelf aan de orde worden gesteld.