De OR: wat is dat?


Algemeen
De ouderraad organiseert allerlei activiteiten ten behoeve van de leerlingen. In samenspraak met de leerkrachten worden activiteiten georganiseerd zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreisjes, disco-avond, zomerfeest en een sponsorloop.
Daarnaast ondersteunt de ouderraad de collectieve belangen van leerlingen en ouders bij de medezeggenschapsraad, het team, de directie en het bestuur; soms op verzoek van de achterban, soms op eigen initiatief.
 
De ouderraad organiseert ook wisselende activiteiten om “de pot te spekken” voor de kinderen. De ouderraad coördineert tevens het in schoolverband meedoen met de jaarlijkse avondwandelvierdaagse.
 
Ouderbijdrage
Voor feestelijke momenten op school zoals de sinterklaasviering, schoolreisjes e.d. krijgt de school geen vergoedingen van de overheid. Daarom vraagt de ouderraad aan de ouders jaarlijks om een vrijwillige bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is € 20,-. U ontvangt hiervan een nota. De instromende kinderen vanaf 1 augustus betalen 100%, vanaf 1 januari 50% en vanaf 1 mei 0% van het jaarbedrag.
Deze vrijwillige ouderbijdrage is voor het eerst losgekoppeld van de schoolreisgelden. De bijdrage van het schoolreisgeld wordt per jaar en per groep vastgesteld. Het uitgangspunt is dat de bijdrage van het schoolreisje kostendekkend is.
 
Hoofdluis
De hoofdluiscontrole wordt op vrijwillige basis gedaan door ouders van de school. Deze ouders doen dat zo kort mogelijk na een langere vakantie. Er is een hoofdluisprotocol. Zie ook de website van de school.
Het blijft een verantwoordelijkheid van de ouders dat de kinderen hoofdluisvrij op school zijn.

Meer weten?
De ouderraad vergadert ongeveer acht keer per jaar. De data van deze – openbare –
vergaderingen staan vermeld achterin de schoolgids en op de maandkalender van het
maandelijkse infobulletin.
 
Als u  vragen heeft, de lijst met OR-leden staat op de site. 
Brieven, etc. voor de ouderraad kunt u deponeren in de OR-brievenbus in de centrale hal van school.
 
Voor alle kinderen
De ouderraad bestaat uit negen personen. U begrijpt dat alle activiteiten niet slechts door deze negen mensen kunnen worden uitgevoerd. De OR heeft daarbij hulp en ondersteuning van de andere ouders nodig. Gelukkig zijn er ouders die graag meehelpen.
Ook uw kind doet mee aan de door de ouderraad georganiseerde activiteiten.
Kunnen wij ook op u rekenen?!