Onze leerling raad
 

We werken inmiddels al een aantal jaren met een leerlingenraad.

Als school zien wij het als onze taak om kinderen op te voeden tot evenwichtige, democratische, participerende, coöperatieve en algemeen ontwikkelde burgers van de Nederlandse samenleving.
Leerlingen moeten respectvol, vanuit duidelijke waarden en normen met zichzelf, de medemens en de omgeving om leren gaan. Daarnaast moeten ze leren wat democratie inhoudt en daar naar leren handelen. Ook leren de leerlingen hun mening verwoorden over maatschappelijke thema’s. We voeden de leerlingen op tot mensen die meedoen, actief betrokken willen zijn in de samenleving en leerlingen die gericht zijn op samenwerking, participatie. Ook vinden wij het van belang dat wij de leerlingen opvoeden tot personen die kennis hebben van en respect hebben voor andere opvattingen en overtuigingen, identiteit.
Basisscholen hebben de wettelijke opdracht om ‘actief burgerschap en sociale integratie’ van leerlingen te bevorderen. Met de leerlingenraad willen we het actief burgerschap van de leerlingen bevorderen. Actief burgerschap, zo geeft de toelichting op de wet aan, verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren."

Het doel van de leerlingenraad: Leerlingen komen (vanaf groep 5) in aanmerking om lid te worden van de leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert zesmaal per jaar onder schooltijd en wordt begeleid door een leerkracht/de directeur. Voorafgaand aan de leerlingenraadvergadering wordt een klassenvergadering gehouden. In de klassenvergadering worden onderwerpen aangedragen door de klas. De aangedragen punten worden meegenomen naar de vergadering van de leerlingraad. Door de klassenvergadering zijn alle leerlingen betrokken bij de ontwikkeling van de school. Voor de school is de komst van de leerlingenraad ook een aanvulling op ons onderwijs.