Begeleiding en Ondersteuning
 

Algemeen

Kinderen zijn niet gelijk. Ieder kind heeft zijn eigen kenmerken en kwaliteiten. Onderwijs is in de loop der jaren steeds meer maatwerk geworden. Specifieke problemen worden steeds beter herkend en we houden meer rekening met de verschillen tussen kinderen. Het kenmerk van onze leerlingenzorg is dat we inspelen op de mogelijkheden van het individuele kind, maar dat we de verschillen niet benadrukken. Onze manier van werken is juist gebaseerd op de overeenkomsten tussen kinderen.
 
Op de Tweemaster volgen we structureel de onderwijsbehoeften van onze leerlingen op het gebied van leren en gedrag. Door middel van observaties op cognitief en sociaal-emotioneel gebied, vragenlijsten (ZIEN!, sociogram), methode onafhankelijke toetsen (CITO), methode gebonden toetsen en gesprekken met leerlingen, ouders en/of externen proberen wij tegemoet te komen aan de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van ieder kind. De leerkracht is verantwoordelijk voor de ondersteuningsbehoeften in de groep.
Wij houden rekening met zowel sterke als zwakke leerlingen. Wij kiezen ervoor dat alle kinderen zoveel mogelijk binnen de groep onderwijs krijgen en bij de groep worden gehouden. Hiervoor gebruiken wij het model van ‘directe instructie’.  Een les heeft altijd dezelfde structuur:
 
Oriëntatie op de les Algemene instructie Basisinstructie/
Verlengde instructie
Zelfstandig werken Evaluatie van de les
 
De kinderen worden ingedeeld in de volgende aanpakken: Op de Tweemaster werken we met groepsplannen. In deze groepsplannen verdelen we de kinderen in aanpakken op basis van hun mogelijkheden. We hebben vier keer per jaar een groepsbespreking waarin de leerkracht de voortgang en ontwikkeling in de groep bespreekt met de intern begeleider.
 
De intern begeleider begeleidt en ondersteunt de leerkracht, maar coördineert en volgt ook de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen en de groepen.
Er zijn onderwijsondersteuners die leerlingen met speciale onderwijsbehoeften begeleiden in of buiten de groep.
 
Soms kan het zijn dat een leerling voor langere tijd meer specifieke ondersteuning nodig heeft. Dan kan, altijd in overleg met ouders, een individueel plan van aanpak worden opgesteld. Dit plan wordt gemaakt door de leerkracht, in samenwerking met onze intern begeleider.
Wanneer de extra hulp en/of begeleiding niet of onvoldoende het gewenste effect heeft, wordt dit besproken met de ouder(s). Hierna wordt de leerling besproken in de consultatie met de orthopedagoog. Vooraf wordt hiervoor aan de ouder(s) schriftelijk toestemming gevraagd.
De orthopedagoog is werkzaam bij Dienstencentrum de Stroming, ook onderdeel van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. De orthopedagoog richt zich met name op ondersteuning van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Daarbij kan het zowel gaan om leerlingen die op een bepaald vak achterblijven als om leerlingen die in het reguliere lesprogramma onvoldoende uitdaging vinden.
 
Na de consultatie wordt er een vervolgtraject voorgesteld waarbij de ouders nauw worden betrokken.
Mogelijkheden voor het vervolgtraject zijn: De ambulant begeleider (AB-er) is een gespecialiseerde leerkracht die wekelijks op school kan komen om met een leerling of een groepje leerlingen in of buiten de groep te werken. Ook kan zij de leerkracht advies geven.
De AB-er is werkzaam bij ons Samenwerkingsverband Veld & Vaart en Vecht.
 
Ook kan er een handelingsgericht traject of een begaafdheidsonderzoek nodig zijn onder leiding van de orthopedagoog. Uit het onderzoek komt een conclusie en een advies. Dit advies kan zijn dat: Ook kan de inzet van een externe instantie wenselijk zijn. Bijvoorbeeld wanneer ouders zorgen stellen over de ontwikkeling van hun kind of wanneer ouders vragen hebben over de opvoeding.
In goed overleg met de ouders kijken we naar de best passende onderwijsondersteuning voor de leerling.
 

Ondersteuningsteam

Tezamen met de jeugdverpleegkundige van de GGD, jongerenwerker van SAAM Welzijn en de intern begeleider van de Tweemaster is in het jaar 2018 een ondersteuningsteam op gezet. Het doel is de zorg voor de leerlingen in een vroeg stadium in kaart te brengen en te bespreken vanuit welke expertise zo vroeg mogelijk op deze zorg kan worden geanticipeerd. Op die manier kunnen wij preventief handelen. Het team komt een aantal keren per jaar bij elkaar om de leerlingen waarover zorg bestaat te bespreken, uiteraard met toestemming van ouders.
 
Op de Tweemaster willen we het beste uit ieder kind halen. Dat vraagt een goede begeleiding van de kinderen en zoveel mogelijk stimulering op maat. Tenslotte is ieder kind uniek en leert op zijn/ haar eigen manier. Daar willen we zoveel mogelijk bij aansluiten en dit ondersteunen.

We werken met groepsplannen waarin de hele groep in 3 verschillende aanpakken wordt verdeeld. Tijdens de gezamenlijke groepsmomenten wordt instructie gegeven aan de hele groep. Afhankelijk van het niveau krijgt elk kind de instructie die bij hem/haar past. Naast groepsplannen gebruiken we voor leerlingen met specifieke individuele onderwijs­ behoeften een plan van aanpak. Zo is er aandacht voor elke leerling. Onze onderwijs ondersteuner, Wendy Voort, wordt ingezet om leerlingen extra te begeleiden en ondersteunen in of buiten de groep.