Een veilige school 
Veiligheid op school staat volop in de belang­ stelling. En dat moet, want een veilige leer­ omgeving is noodzakelijk voor een goede ont­ wikkeling van leerlingen.
Onze leerkrachten bieden een veilige omgeving en een goede sfeer, waar respect is voor elkaar. We willen dat leerlingen zich thuis voelen. Goed gedrag en respect voor elkaar wordt gestimuleerd. We leren de leerlingen samen te werken, naar elkaar te luisteren, samen problemen op te lossen en hun mening te geven.

Van scholen wordt verwacht dat ze alles doen wat nodig is om leerlingen een veilige omgeving te bieden. Het actief tegengaan van pesten is daar onderdeel van. Dit vraagt van scholen dat ze een actief veiligheidsbeleid voeren dat doeltreffend is. Monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen geeft daarover informatie.
Een school kan pas goed beleid ten aanzien van sociale veiligheid voeren als zij inzicht heeft in de feitelijke en ervaren veiligheid en het welbevinden van de leerlingen. Op basis van monitoring die een representatief en actueel beeld geeft van de sociale veiligheid van de leerlingen, krijgen scholen inzicht in de daadwerkelijke sociale veiligheid op de school.”

Onze leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 vullen jaarlijks een digitale vragenlijst in over het aspect veiligheid. Leerkrachten en ouders worden elke twee jaar gevraagd een vragenlijst in te vullen.   De uitkomsten van deze vragenlijsten worden besproken met team en medezeggenschapsraad. Uitkomsten van de leerling vragenlijsten worden besproken in de leerlingraad. De verbeterpunten worden opgepakt en vertaald naar een aanpak in de praktijk.

Op de Tweemaster hebben we een contactpersoon (voorheen de vertrouwenspersoon), Joke Koop­ man. Zij is het eerste aanspreekpunt bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld.

Daarnaast hebben we een coördinator veiligheid/ pesten, Nelleke Wildeboer. Naast ouders kunnen ook kinderen te allen tijde bij haar terecht.