Bestuur

Onze school is onderdeel van de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en regio (OOZ). De directie van de school legt verantwoording af aan het college van bestuur van OOZ. Daarbij betrekt de directie gegevens uit de eigen kwaliteitszorg van de school, waaronder de leeropbrengsten, maar ook de mening van ouders/verzorgers en leerlingen over de school. OOZ hanteert daarbij een werkwijze die de balans houdt tussen richting en ruimte geven enerzijds en rekenschap vragen anderzijds. De scholen van OOZ werken samen in netwerken, waarin kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Zo stimuleren we een open cultuur. 

 Het bevoegd gezag van OOZ berust bij het college van bestuur, dat sinds april 2018 wordt gevormd door dhr. C.J. Elsinga (voorzitter) en dhr. A. de Wit (lid).  

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks besturen van de Stichting vanuit aandachtsgebieden die voortvloeien uit de strategie van OOZ. De raad van toezicht toets de strategiebepaling en -uitvoering en het gevoerde en toekomstige beleid, volgens de statuten van OOZ, de codes goed bestuur, de code goed toezicht en het eigen toezichtkader. De raad van toezicht fungeert ook als werkgever en klankbord voor het college van bestuur. Het college van bestuur legt intern niet alleen verantwoording af aan de raad van toezicht, maar ook aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden. Er wordt extern verantwoording afgelegd aan onder meer de rijksoverheid, de gemeenten en de belangrijkste maatschappelijke partners. Het jaarverslag is daarbij het belangrijkste instrument.  

OOZ is aangesloten bij de PO- en VO-raad, vereniging van schoolbesturen en scholen in het primair- en voortgezet Onderwijs. Zij hebben een code goed onderwijsbestuur bestuur opgesteld. OOZ heeft zich in zijn statuten gecommitteerd aan deze codes. 

De codes zijn ingebed in de dagelijkse werkwijze van het college van bestuur. De drie centrale uitgangspunten waarbinnen wordt gewerkt zijn het evenwicht tussen de ‘zachte kant van goed bestuur’ versus regels en richtlijnen, het dienen van de publieke belangen en het fungeren als knooppunt tussen de interne en externe omgeving. 

 

OOZ waardeert het verschil 

Verschillen. Ze maken ons tot wie we zijn. Boeiend en uniek. Bij OOZ zien we een maatschappij voor ons waarin we nieuwsgierig zijn naar elkaar. Waarin we elkaar zien, met lef vragen durven te stellen en elkaar durven uit te dagen. En waarin we ons inspannen om dat vanuit een waarderend perspectief te doen.   

 

Ontmoetingsplek van waarde  

Begrip voor elkaar hebben. Niet ondanks, maar juist vanwege de verschillen. Want verschillen maken de wereld compleet. Ze bieden invalshoeken waar we in ons eentje niet op zouden komen. Verschillen leren ons grenzen te stellen en grenzen te verleggen. Ze houden ons in beweging. Als OOZ zijn we er daarom trots op een ontmoetingsplek te zijn voor iedereen uit de maatschappij. Een ontmoetingsplek waar verschillen samenkomen, waar leerlingen en medewerkers contact maken en waar aandacht voor elkaar is.      

 

Voor OOZ is onderwijs… 

…leren van elkaar en van de wereld. We treden de wereld met lef en verantwoordelijkheidsbesef tegemoet. Zo blijven we aangesloten en zoeken we vanuit waarderend perspectief steeds naar oplossingen. Het glas is voor ons altijd half vol. Ons onderwijs gaat verder dan alleen een mooi diploma. Onze missie is: mensen vol vertrouwen de wereld in sturen. Met een evenwichtig wereld- en zelfbeeld, voorzien van de kennis en vaardigheden om een eigen pad te gaan. Zo leveren wij onze bijdrage aan de levens van onze leerlingen en aan de maatschappij als geheel.