Onze missie en visie

Bij ons is ieder kind welkom. Wij staan open voor verschillende levensbeschouwelijke en culturele opvattingen. Op onze openbare school leren kinderen vaardigheden die zij nodig hebben voor het verdere functioneren als zelfstandig en verantwoordelijk mens in de samenleving. Een samenleving waar onze school middenin staat. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier.

Op de Tweemaster is aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, het aanleren van kennis en vaardigheden en de sportieve en creatieve ontwikkeling. Wij gaan uit van verschillen tussen leerlingen en handelen hiernaar.

Op de Tweemaster staat het “welbevinden van elk kind” centraal. Wij zien het als de taak van de school om ervoor te zorgen dat leerlingen zicht veilig, gezien en gekend voelen en willen ruimte geven aan de talenten en passies die ze hebben.We streven naar een veilige leeromgeving waarin de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar leren omgaan, onder andere door positieve persoonlijke aandacht. We zorgen voor een heldere structuur met duidelijke regels en afspraken.
Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en streven naar goede opbrengsten en een hoge betrokkenheid.

Wij streven naar onderwijs dat voorbij de muren van de school gaat, waarbij we als school een sterke basis creëren van waaruit de leerling zichzelf optimaal kan ontplooien.

Goed naar onszelf kijken en luisteren zijn daarbij basisvoorwaarden. Door mee te denken, te delen en elkaar te inspireren, geven we de ontwikkeling van talenten en persoonlijke kwaliteiten alle nodige en mogelijke ruimte.
We willen leerlingen, leerkrachten, leidinggevenden, ouders en de maatschappij zoveel mogelijk met elkaar verbinden en gebruik maken van alle onderwijsvormen, diensten, kwaliteiten en kennis die beschikbaar zijn binnen Stichting OOZ, en in onze schoolomgeving.
We hebben een luisterend oor, aandacht voor elkaar, respect, normen en waarden, saamhorigheid en expertise op diverse gebieden. Wij vinden het belangrijk, dat kinderen “met diverse achtergronden elkaar in de school ontmoeten en met elkaar leren omgaan”. 
De algemeen geldende waarden en normen staan hierbij centraal. Wij willen eraan bijdragen, dat onze leerlingen actieve burgers worden van onze maatschappij.

Ouders zien wij als onze educatieve partner en proberen we steeds meer een rol te geven in het delen van hun kennis en talenten met onze kinderen. Door energie te steken in al deze relaties en verbindingen ontstaat er een wereld aan mogelijkheden die voorbij de muren van onze schoolgaat, waardoor er ruimte ontstaat voor nieuwe ideeën en oplossingen die passen bij 21e -eeuws onderwijs.

De Tweemaster hanteert het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat wij per leerjaar een bepaalde hoeveelheid lesstof aanbieden. Daarbij sluiten wij zoveel mogelijk aan bij het eigen niveau en de talenten van iedere leerling. Wij werken met een doorgaande lijn die constant in ontwikkeling is.

Speerpunten van het didactisch handelen in de groep zijn:
o het zorg dragen voor een taakgerichte werksfeer
o het directe instructiemodel
o werken in aanpakken
o planmatig werken

De methoden die we daarbij gebruiken bieden ons ook de ruimte om de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, andere oefenstof te geven. Voor de kinderen die meer aan kunnen, bieden wij voldoende verrijkingsstof en verdiepingsactiviteiten.

Relatie

Het welbevinden van onze leerlingen vinden we van groot belang. Hoe geven we onze leerlingen de beste start in het leven? Hoe zorgen we ervoor dat alle leerlingen veilig, gezond, gelukkig en kansrijk opgroeien? Een goede relatie tussen de leerkracht en de leerling brengt onze kinderen tot leren en ontwikkelen.

Eigenaarschap

Leerlingen weten zelf heel goed wat ze kunnen en willen, maar hebben hulp en begeleiding nodig om invulling te geven aan al hun talenten. Door leerlingen te leren luisteren naar zichzelf en ze onbegrensde mogelijkheden aan te reiken, ontstaat er alle ruimte voor een eigen koers. Tijdens die ontdekkingsreis leren ze verantwoordelijkheid nemen, krijgen ze een helder zelfbeeld en gezond zelfvertrouwen.

Maatwerk

Het onderwijs gaat voorbij de muren van het klaslokaal en de school. Er is steeds meer ruimte om een organische leerroute te laten ontstaan die beantwoordt aan eigen keuzes, interesses en tempo. De leerling krijgt ruimte om sneller door lesstof te lopen of door vakken op meerdere niveaus te volgen. Daarnaast krijgen leerlingen steeds meer de kans hun talenten op een betekenisvolle manier te ontdekken en te ontwikkelen.