Openbaar Onderwijs

De Tweemaster is een openbare school. Dit betekent dat de school een ontmoetingsplaats wil zijn voor tal van achtergronden, gezindten, culturen en opvattingen.
Openbaar zijn is een identiteit, waarin respect, diversiteit en de wil om van en met elkaar te leren en leven centraal staan. Kenmerkend voor openbaar onderwijs is een grote diversiteit aan levensbeschouwelijke en godsdienstige opvattingen. Alle kinderen zijn welkom!

Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs, waar een verscheidenheid aan levensbeschouwingen als rijkdom wordt beschouwd, onderwerp van dialoog is en leerlingen helpt vormen die respectvol met anderen willen en kunnen omgaan. Wij willen leerlingen in staat stellen zich te ontwikkelen tot actieve en verantwoordelijke burgers, die zelfbewust en mondig zijn.

Toekomstige burgers die respect hebben voor andere opvattingen en die kunnen en willen samenwerken en kunnen samenleven. Aan Actief Burgerschap wordt invulling gegeven binnen ons onderwijsaanbod d.m.v. thema’s en projecten. Daarbij maken we gebruik van talenten van ouders, onderhouden we contacten met instanties en organisaties die aan het leren kunnen bijdragen. In alle groepen wordt thematisch breed vormingsonderwijs aangeboden, de leerlingen maken op deze manier kennis met diverse wereldgodsdiensten en levensbeschouwingen.

Samen leven, samen leren