Leerlingenraad

We werken inmiddels al een aantal jaren met een leerlingenraad. 
Als school zien wij het als onze taak om kinderen op te voeden tot evenwichtige, democratische, participerende, coöperatieve en algemeen ontwikkelde burgers van de Nederlandse samenleving.  
Leerlingen moeten respectvol, vanuit duidelijke waarden en normen met zichzelf, de medemens en de omgeving om leren gaan. Daarnaast moeten ze leren wat democratie inhoudt en daar naar leren handelen. Ook leren de leerlingen hun mening verwoorden over maatschappelijke thema’s. We voeden de leerlingen op tot mensen die meedoen, actief betrokken willen zijn in de samenleving en leerlingen die gericht zijn op samenwerking, participatie. Ook vinden wij het van belang dat wij de leerlingen opvoeden tot personen die kennis hebben van en respect hebben voor andere opvattingen en overtuigingen, identiteit.  
Basisscholen hebben de wettelijke opdracht om ‘actief burgerschap en sociale integratie’ van leerlingen te bevorderen. Met de leerlingenraad willen we het actief burgerschap van de leerlingen bevorderen. Actief burgerschap, zo geeft de toelichting op de wet aan, verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.” 
Het doel van de leerlingenraad:  

  • De leerlingen laten meedenken en betrekken bij de onderwerpen die spelen op de school; 
  • De leerlingen in de leerlingenraad verantwoordelijkheid geven en leren spreken vanuit de groep en maatjes groep(participatie); 
  • De leerlingen in aanraking laten komen met democratische principes;
  • De leerlingen andere meningen en opvattingen laten ervaren en opbouwen van respect naar elkaar; 
  • De leerlingen een mening leren vormen en te verwoorden over schoolse zaken; 
  • De leerlingen leren de besproken onderwerpen terug te koppelen aan de groep.  

Leerlingen komen (vanaf groep 5) in aanmerking om lid te worden van de leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert zesmaal per jaar onder schooltijd en wordt begeleid door een leerkracht/de directeur. Voorafgaand aan de leerlingenraadvergadering wordt een klassenvergadering gehouden. In de klassenvergadering worden onderwerpen aangedragen door de klas. De aangedragen punten worden meegenomen naar de vergadering van de leerling-raad. Door de klassenvergadering zijn alle leerlingen betrokken bij de ontwikkeling van de school. Voor de school is de komst van de leerlingenraad ook een aanvulling op ons onderwijs. 

Schooljaar 2022 – 2023

In de leerlingenraad zitten jongens en meisjes van groep 5, 5/6, 6,7,7/8 en 8.

Als je in groep 5 zit kun je in de leerlingenraad gekozen worden. De leerlingenraad bedenkt allemaal dingen, zoals nieuwe speeltoestellen voor op het schoolplein en leuke activiteiten voor in de school!  De leerlingenraad komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar voor een vergadering. We gaan het dan hebben over onderwerpen  die in en buiten de school kunnen veranderen. Er wordt vaak één week van tevoren aangegeven wanneer de leerlingenraad weer bij elkaar komt. In de klas worden natuurlijk ook vragen gesteld voor de leerlingenraad. De leden van de leerlingenraad nemen de ideeën van hun klas mee om te bespreken. 1 keer per jaar worden er 2 mensen uit de klas gekozen om hun groep in de leerlingenraad te vertegenwoordigen. De kinderen uit de klas mogen de vertegenwoordigers zelf kiezen. Alle leden vinden het fijn dat zij en de leraren mogen beslissen over de school! Hopelijk zien we u of/en uw kind snel op de Tweemaster! Dan hebben zij natuurlijk ook een kans om in de leerlingenraad te worden!

De leden van de leerlingenraad zijn: Groep 8: Mylan en Nikki; Groep 7/8: Isa en Elin; Groep 7:Jippe en Imme; Groep 6: Norah; Groep 5/6: Roos en Isa; Groep 5: Puk en Lukas.