Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van de Tweemaster is het orgaan waarin ouders/verzorgers en personeel worden vertegenwoordigd en invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de school.

Waarom?
Elke school heeft een MedezeggenschapsRaad (MR). Dit is verplicht. Alle rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap
op scholen (WMS). 

Wat?
In de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) staat beschreven dat de MR algemene bevoegdheden en bijzondere bevoegdheden heeft die per onderwerp en geleding verschillen.
De algemene bevoegdheden bestaan uit 3 rechten; het recht op overleg (artikel 6 Wms), het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms) en het recht op informatie (artikel 8 Wms).
Bijzondere bevoegdheden bestaan uit instemmingsbevoegdheden en adviesbevoegdheden. Instemmingsrecht is van toepassing op bijvoorbeeld de vrijwillige schoolbijdrage, vaststelling van de schoolgids en het schoolplan.
Adviesrecht wordt toegepast bij zaken die gaan over de organisatie van de school, bijvoorbeeld bij het vaststellen van schoolvakanties, het lesrooster of een verbouwing.

Daarnaast staat het de MR vrij om gevraagd en ongevraagd advies en haar mening te geven. We praten/denken mee over thema’s als de kwaliteit van het onderwijs, de leerlingengroei of het schoolklimaat. Jaarlijks terugkerende onderwerpen en doelen van de MR staan beschreven in het jaarplan.

Wie?
De MR bestaat uit 6 leden uit 2 geledingen. De personeelsgeleding waarin 3 leerkrachten zitting nemen en de oudergeleding met daarin 3 ouders van leerlingen op de Tweemaster. Samen vormen ze de medezeggenschapsraad op school.
De directie van een school is geen onderdeel van de MR, maar is adviseur van de MR en woont een deel van de vergadering bij in deze hoedanigheid.  

Contact met de MR? Mail naar mr@2master.nl

Oudergeleding

Willeke Huiskamp
Voorzitter MR

Arjen Leenstra
Lid – Ouderegeleding

Marcel Stroeve
Lid – Oudergeleding

Personeelsgeleding

Justa Kooistra
Lid – Personeelsgeleding

Cheri-Anne Schoonewille
Lid – Personeelsgeleding

Ellen Wachtmeester
Lid – Personeelsgeleding
Lid – GMR