Ouderbetrokkenheid

Goed en modern onderwijs kan niet zonder participatie van ouders in de school. Ouders leveren een belangrijke bijdrage in het functioneren van de school in al zijn facetten. Het team van de Tweemaster hecht veel waarde aan een goed contact met de ouders zodat zij elkaar kunnen informeren en stimuleren, in het belang van elk kind.

Meeleven!

We verwachten van ouders een actieve interesse in het volgend van de ontwikkeling van hun kind(eren) op school en het verdere “reilen en zeilen” van de school. We besteden aandacht aan het uitwisselen van informatie en vinden het contact met ouders daarin heel belangrijk. Een aantal voorbeelden:

 • Informatieavond per groep
  Aan het begin van het schooljaar worden ouders uitgenodigd bij de leerkracht(en) van hun kind(eren) om kennis te maken. Daarnaast wordt er praktische informatie gegeven over bijvoorbeeld de dag- en weekindeling, de gebruikte methodes, werkwijze en materialen en praktische zaken.
 • Spreekweken
  U wordt 3 keer per jaar in de gelegenheid gesteld om met de leerkracht(en) in gesprek te gaan over de ontwikkeling van uw kind(eren). U ontvangt hiervoor een uitnodiging om online in te schrijven. Deze gesprekken vinden plaats in november, februari en juni.
 • Infobulletin
  Elke maand ontvangt u per mail ons infobulletin. Hierin vindt u algemene en actuele informatie over school.
 • Ouderportaal Parnassys
  Ouders krijgen bij inschrijving inloggegevens om de gegevens van eigen kind(eren) in te kunnen zien. Zo kunt u de gespreksverslagen lezen van het gesprek dat u heeft gehad met de leerkracht, ook kunt u in bepaalde periodes de Cito-uitslagen (toetsen) bekijken.
  Ook kunt u in dit portaal zelf gegevens aanpassen, zoals uw adres of telefoonnummer.
 • Schoolapp Parro|
  Via onze schoolapp Parro ontvangen ouders informatie uit de groep en andere actuele informatie, bijvoorbeeld van onze ouderraad. Ook wordt er gebruik gemaakt van push-berichten om u zo op korte termijn nog te voorzien van belangrijke mededelingen uit de groep van uw kind(eren).

Meedoen en organiseren!

Regelmatig wordt ouders/verzorgers gevraagd om mee te helpen bij allerlei klusjes van praktische aard. Er zal o.a. hulp worden gevraagd bij expressieactiviteiten, onze talentencarrousel, hoofdluiscontrole, projecten, feesten en allerlei andere activiteiten.

Onze ouderraad (OR) organiseert allerlei leuke activiteiten om de schooljaren van alle kinderen tot een onvergetelijke tijd te maken. Denk aan Sinterklaas, Kerstviering, Pasen, schoolreisjes en schoolkamp, disco, hulp tijdens de lunchpauze, het zomerfeest en nog veel meer.

De ouderraad bestaat uit een groep zeer enthousiaste ouders die deze activiteiten organiseren samen met het team van school. Bij de uitvoering worden zij geholpen door ouders uit de flexpool.


Al deze activiteiten kosten geld en de overheid betaalt hier niet voor. Om deze activiteiten te kunnen betalen, vraagt de ouderraad jaarlijkse een vrijwillige bijdrage van €20 aan de ouders.

Meebeslissen!

In onze Medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders en team vertegenwoordigd. De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op de Tweemaster.

Er is wettelijk geregeld waarover de school advies moet vragen aan de MR en waarover de MR instemmingsrecht heeft. Zo moet de MR haar oordeel geven over jaarlijks terugkerende zaken als het financieel en onderwijskundig jaarplan van de school, de groepsindeling, de schoolgids en de vaststelling en verantwoording van de ouderbijdragen. Maar ook wijzigingen in het (onderwijskundig) beleid van de school, lesmethoden en de schooltijden zijn zaken die in de MR aan de orde kunnen komen. Naast deze onderwerpen die veelal vanuit het schoolbestuur worden aangekaart, zijn er ook onderwerpen die vanuit ouders en de MR zelf aan de orde worden gesteld. Bekijk ook eens het jaarplan van de MR op de website.

Meedenken!

Daarnaast staat het de MR vrij om gevraagd en ongevraagd advies en haar mening te geven.
Mocht u zelf (verbeter)punten hebben voor school horen wij dat graag! Tijdens de eerste 5 minuten van elke vergadering is er een vast inloopmoment gepland. Dit inloopmoment van de vergadering is openbaar. Ouders en personeel met vragen, mededelingen en suggesties zijn dan welkom.
Graag horen wij, door middel van een mailtje, als u zou willen aansluiten.

Contact opnemen met de MR kan altijd door een van de leden te benaderen of door te mailen naar:  mr@2master.nl