Relatie – Eigenaarschap – Maatwerk

Relatie 

Het welbevinden van onze leerlingen vinden we van groot belang. Hoe geven we onze leerlingen de beste start in het leven? Hoe zorgen we ervoor dat alle leerlingen veilig, gezond, gelukkig en kansrijk opgroeien? Een goede relatie tussen de leerkracht en de leerling brengt onze kinderen tot leren en ontwikkelen. Op de Tweemaster doen we het samen, vanuit de relatie (kind, ouders, school). Het is onze opdracht om onze leerlingen te leren dat ze onderdeel zijn van een groter geheel, van een school, een thuisomgeving, van een samenleving en van een traditie. We gaan tenslotte relaties aan op alle niveaus omdat we kracht halen uit samenwerking. 

We investeren in een optimale relatie en communicatie tussen ouders en school, dit is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen leren en ontwikkelen op alle niveaus. 

 

Eigenaarschap 

Leerlingen weten zelf heel goed wat ze kunnen en willen, maar hebben hulp en begeleiding nodig om invulling te geven aan al hun talenten. Door leerlingen te leren luisteren naar zichzelf en ze onbegrensde mogelijkheden aan te reiken, ontstaat er alle ruimte voor een eigen koers. Tijdens die ontdekkingsreis leren ze verantwoordelijkheid nemen, krijgen ze een helder zelfbeeld en gezond zelfvertrouwen.  

De leerkracht kent zijn leerlingen: Hij/zij weet wie ze zijn, wat ze willen en kunnen. Vanuit die nauwe betrokkenheid en open kaders inspireert en motiveert de leerkracht zijn leerlingen én zichzelf.  

Ontwikkeling en groei staan centraal in de school, zowel voor de leerling als voor de leerkracht. De leidinggevende kent haar team en geeft hen alle ruimte en vrijheid om het onderwijs op een eigen manier vorm te geven. Daarbij gaat zij uit van ieders eigen kracht, vanuit een sterk waarderend perspectief. De leidinggevende begeleidt en inspireert leerkrachten in de zoektocht naar nieuwe vormen van onderwijs die passen bij de 21e eeuw. Zij stimuleert eigenaarschap en geeft medewerkers het vertrouwen en de verantwoordelijkheid om zich verder te ontwikkelen. Daarnaast is zij voortdurend op zoek naar uitdagingen om ook zelf te blijven groeien. 

 

Maatwerk 

Het onderwijs gaat voorbij de muren van het klaslokaal en de school. Er is steeds meer ruimte om een organische leerroute te laten ontstaan die beantwoordt aan eigen keuzes, interesses en tempo. De leerling krijgt ruimte om sneller door lesstof te lopen of door vakken op meerdere niveaus te volgen. Daarnaast krijgen leerlingen steeds meer de kans hun talenten op een betekenisvolle manier te ontdekken en te ontwikkelen. Leerlingen leren steeds meer op eigen niveau door de inzet van methodes en middelen (o.a. tablets) en door op hun eigen niveau zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leren en handelen. We bieden veel mogelijkheden, middelen, begeleiding en extra uitdaging om tegemoet te komen aan de verschillen tussen de kinderen. Daarnaast leiden we onze leerlingen op een positieve manier op tot een evenwichtige deelnemer aan onze samenleving.  

 Er is een veelheid aan informatie beschikbaar, zowel vanuit de aangeboden leerstof als van buitenaf, via het internet of de directe leefomgeving. De leerkracht organiseert deze kennis en neemt de leerlingen mee op ontdekkingsreis. Gezamenlijk, maar zeker en vooral ook individueel. Op die manier worden lesprogramma’s steeds meer en beter afgestemd op ieders behoefte en mogelijkheden en leren onze kinderen waarde te geven aan deze informatie.